GameMusicLicense.nl 
  Muzieklicenties voor games

 

 GameMusicLicence.nl 

Informatie en juridisch advies voor game  developers, music supervisors en componisten van gamemuziek.    

clearance van muziekrechten voor game studios - licenties - synchronisatierechten - audio branding - muziekcontracten - copyrights

 

Muzieksoorten Muzieksoorten

Muzieksoorten en buma rechten

Doorslaggevend voor de hoogte van het bedrag aan muziekrechten dat aan Buma/Stemra dan wel de rechthebbenden van de muziek dient te worden voldaan, is welke specifieke muzieksoorten de game developer uitkiest voor zijn spel. Stemra onderscheidt 3 muzieksoorten die bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding van het gebruik ervan in de game. 

1. Library Music (of Stockmusic): muziek die speciaal is geproduceerd voor gebruik in audiovisuele media zoals games. De muziek moet zelf op maat worden gemaakt en is vaak niet exclusief. Dat betekend dat andere gamemakers de muziek ook kunnen gebruiken hetgeen afbreuk zou kunnen doen aan het speciale karakter of de originaliteit van de game. Voordeel is wel dat de kosten van te voren duidelijk zijn en dat er altijd toestemming wordt gegeven via Buma/Stemra. Library Music geeft in die zin zekerheid.

2. Bestaand (hit)repertoire: commerciĆ«le muziek van vaak bekende artiesten die op internet of in de winkel verkrijgbaar is. Stemra benadert in dit geval de componist (en eventueel ook de tekstdichter) en master owner dan wel de platenmaatschappij. Voordeel hiervan is dat de muziek voor het publiek herkenbaar is. Niet te onderschatten nadeel is dat er mogelijkerwijs geen toestemming komt of dat de licence fee exorbitant hoog is. Er bestaan namelijk geen standaardtarieven voor. Ook kan de hele procedure van clearance van muziekrechten veel tijd in beslag nemen waardoor deadlines in het gedrang kunnen komen. Het is aan te bevelen in dit soort situaties een alternatief nummer achter de hand te houden waarvoor al wel toestemming is gegeven. 

3. Opdrachtmuziek: muziek die op maat wordt geproduceerd voor de game, in opdracht van de game studio. Met de componist worden afspraken gemaakt over diens honorarium voor het componeren en opnemen van de gamemuziek. Ook voor de eerste vastlegging worden rechtstreeks met de componist afspraken gemaakt.  

De synchronisatierechten en de fonografische rechten (opnamerechten) verlopen bij opdrachtmuziek derhalve niet via Stemra. Met Stemra worden wel de (eventuele) mechanische reproductierechten geregeld alsook de eventuele kopierechten (vergoeding voor mogelijk hergebruik van de opdrachtmuziek). Met Buma worden tenslotte de vertoningsrechten geregeld. 

4. Rechtenvrije muziek. Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid ‘’rechtenvrije’’ muziek te gebruiken van componisten/producers die niet zijn aangesloten bij Buma/Stemra en Sena. De term rechtenvrij impliceert hier dat men niet met Buma/Stemra dan wel platenmaatschappijen te maken krijgt, slechts met de componist zelf. De vergoeding voor het gebruik van de muziek in een game kan bij deze vorm van muziek namelijk direct met de rechthebbende worden geregeld. In dit geval behoeven er dus geen buma rechten te worden afgedragen. Het verdient aanbeveling de afspraken hierover neer te leggen in een schriftelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een master en sync license agreement) waarin ieders rechten en plichten duidelijk staan vermeld. 

Uitzonderingen: Games met een educatief karakter, dus bestemd voor onderwijs en wetenschap zijn onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld van de toestemmingsverplichting. Clearance en het betalen van vergoedingen voor muziekgebruik zijn in deze gevallen, vanwege de beperkingen in de Auteurswet, niet verplicht.

Heeft U na het lezen van de informatie op deze pagina behoefte aan juridisch advies, advies over clearance van muziekrechten of vragen over het gebruiken van bepaalde muzieksoorten, dan kunt U uiteraard bij GameMusicLicense.nl terecht. Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden. De intake is gratis.

-

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: